Lịch công tác tuần thứ 02 (Từ 13/08 đến 19/08/2018) – Khoa Xây dựng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                                                                                                   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019

       KHOA XÂY DỰNG

Tuần thứ 02 (Từ 13/08 đến 19/08/2018)

Thứ

Giờ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

CS1

Khác

Thứ 2

13/8

7h35

1 tiếng

P.HA

 

 Giao ban đầu tuần

Ô. Hoàng

HCQT

Ô. Toàn

8h30

1 tiếng

P.HA

 

Họp HĐ tuyển sinh về kế hoạch TS bổ sung

Ô. Hoàng

ĐT

Ô. Toàn

Thứ 3

14/8

8h

Cả buổi

M304

 

Họp lấy ý kiến bổ nhiệm cán bộ Trưởng khoa CK&ĐL, Tưởng khoa XD

Ô. Lập

KT&ĐBCL

Toàn thể VC 2 khoa

Thứ 5

16/8

14h

1 tiếng

P. HA

 

Họp thông qua đề án triển khai đào tạo VB2 và liên thông

Ô. Hoàng

ĐT

Ô. Toàn

Lịch giảng dạy các lớp tiến hành theo thời khóa biểu

Bạn cần hỗ trợ?