Cơ cấu tổ chức

1

TS. Lê Thanh Toàn - Trưởng khoa

Điện thoại: 0902986885

Email: toanlt@epu.edu.vn

 

2

TS. Chu Việt Thức - Phó khoa

Điện thoại: 0969056681

Email: thuccv@epu.edu.vn

 

3

TS. Nguyễn Hải Quang - Giảng viên

Điện thoại: 0915077896

Email: quangnh@epu.edu.vn

 

4

NCS. Lê Thái Bình - Giảng viên

Điện thoại:

Email: binhlt@epu.edu.vn

 

5

ThS. KTS. Nguyễn Hoành - Giảng viên

Điện thoại: 0983124598

Email: hoanhnh@epu.edu.vn

 

6

ThS. Nguyễn Việt Tiến - Giảng viên

Điện thoại:

Email: tiennv@epu.edu.vn

 

7

TS. Đinh Thị Thu Hiền - Giảng viên

Điện thoại: 0983698951

Email: hiendtt@epu.edu.vn

 

8

TS. Phạm Ngọc Kiên - Giảng viên

Điện thoại: 0978250180

Email: kienpn@epu.edu.vn

 

9

TS. Lê Thượng Hiền - HĐ Khoa

Điện thoại:

Email: hienlt@epu.edu.vn

 

10

PGS. Đinh Văn Chiến - HĐ Khoa

Điện thoại:

Email: chiendv@epu.edu.vn

 

11

TS. Bùi Văn Bình - HĐ Khoa

Điện thoại:

Email: binhbv@epu.edu.vn

 

12

NCS. Nguyễn Hồng Lĩnh - HĐ Khoa

Điện thoại:

Email: linhnh@epu.edu.vn

 

 

Bạn cần hỗ trợ?