Chương trình đào tạo Ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Tháng 6 năm 2020, Hiệu trưởng Trường đại học Điện lực đã ký quyết định ban hành Chương trình đào tạo và Bản mô tả chương trình đào tạo Ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng - hiệu chỉnh năm 2020

Chi tiết chương trình đào tạo:

/Uploads/files/kxd/M%E1%BA%ABu%2006_CT%C4%90T%207_2020.pdf

Chi tiết bản mô tả chương trình đào tạo:

/Uploads/files/kxd/M%E1%BA%ABu%2007_B%E1%BA%A3n%20m%C3%B4%20t%E1%BA%A3%20CTDT%207_2020.pdf

Bạn cần hỗ trợ?